Chính sách & Quy định chung - ChicLand Fashion

Chính sách & Quy định chung

CHIC-LAND là website bán hàng và khuyến mại trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu CHIC-LAND.

Khách hàng tham gia giao dịch trên CHIC-LAND là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản Phẩm trên CHIC-LAND; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

Sản phẩm giao dịch trên CHIC-LAND bao gồm các sản phẩm thời trang (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên CHIC-LAND phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, CHIC-LAND chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp trên CHIC-LAND.

Bằng việc tham gia giao dịch trên CHIC-LAND, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi

Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.chicland.vn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.